Algemene Voorwaarden – De Verhalenmakers

Deze algemene voorwaarden van De Verhalenmakers (geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 6339 2607) treden per 1 januari 2016 in werking.

 

1. Algemeen

Deze algemene voorwaarden worden tijdens het registratieproces door jou geaccepteerd en alle andere verwijzingen in deze voorwaarden, vormen de gehele overeenkomst tussen jou en De Verhalenmakers.

Jouw gebruik van de Website en Diensten omvat de mogelijkheid content bij te dragen en/of elektronische transacties te maken. Je erkent dat jouw elektronische inzendingen onder deze overeenkomst vallen en dat je ook de intentie hebt je aan deze afspraken te houden en te betalen voor dergelijke overeenkomsten.

Met uitzondering van het gebruik door Experts om met het leveren van content betalingen te ontvangen, zijn de diensten op de website alleen voor persoonlijk gebruik. Bovendien mag u geen content van derden, onderdelen van de website of diensten reproduceren, kopiëren, dupliceren, verkopen of doorverkopen.

 

2. Definities

2.1 De Verhalenmakers ("ons", "onze" en "wij"): de partij die de digitale producten en diensten levert. De Verhalenmakers is een VOF geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 63392607.

2.2 Gebruikers ("je", "jouw", geregistreerde en ongeregistreerde “lezers”, “schrijvers”, “organisaties” en “scholen” van de Website, andere applicaties en Diensten.

2.3 Mee-schrijvers: door de gebruiker uitgenodigde schrijvers voor het samen schrijven van een verhaal.

2.4 Website: Het digitale product van De Verhalenmakers, ofwel de (mobiele) website of andere door ons geleverde applicaties.

2.5 Diensten: De door De Verhalenmakers geëxploiteerde (te betalen) diensten via de webshop of offertes.

2.6 Gebruikercontent: de inhoud van verhalen inclusief maar niet beperkt tot ontwerpen, tekst, afbeeldingen, foto's, video, informatie, applicaties, software, muziek, geluid en andere bestanden geplaats door schrijvers, organisaties, scholen en experts.

2.7 Experts: de poule van schrijvers en creatievelingen die kunnen worden ingehuurd om diensten uit te voeren.\

Om Expert te worden moet je je eerst aanmelden en als Expert worden goedgekeurd door ons. Voor meer informatie over het aanmelden als expert, zie hier.

2.8 Overeenkomst: elke Overeenkomst tussen De Verhalenmakers en een Gebruiker en in elk geval bestaande uit deze Algemene Voorwaarden met inbegrip van het privacy beleid, alle andere voorwaarden waaraan gerefereerd wordt en alle informatie die u ons verschaft als onderdeel van onze registratieprocessen. Door het gebruik van de website op enigerlei wijze, met inbegrip van surfen op de website of het invullen van het registratieproces, gaat u deze Overeenkomst aan en bent u aan deze overeenkomst gebonden.

Als je jonger bent dan 18 jaar, moet je deze overeenkomst met jouw ouder(s) of voogd lezen om ervoor te zorgen dat zowel jij als jouw ouder(s) of voogd de overeenkomst begrijpen.

2.9 Prijs: totaalprijs van de aangeboden digitale producten en diensten.

 

3. Gedragscode voor Gebruikers en Experts

3.1 Voordat je aan de slag kan moet je je als gebruiker registreren met een account. Om een account aan te maken, moet je bepaalde informatie verstrekken aan De Verhalenmakers, waaronder een correct e-mailadres. Wanneer dergelijke registratie-informatie op ons verzoek wordt gevraagd, moet de door jouw verstrekte informatie juist, accuraat, actueel en volledig zijn.

3.2 Je bent verantwoordelijk voor alle activiteiten en kosten die plaatsvinden onder jouw scherm naam en lidmaatschap. Je mag jouw account niet overdragen.

3.3 Je bent verantwoordelijk voor het veilig bewaren van jouw wachtwoord en voor het onmiddellijk melding maken aan De Verhalenmakers indien er sprake is van inbreuk op de veiligheid of onbevoegd gebruik van jouw account op de website.

3.4 Je bent verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van alle persoonlijke of persoonlijk identificeerbare gegevens die je uploadt en opslaat op de website en bent verantwoordelijk voor de naleving van alle wetten die van toepassing zijn op de verzameling, opslag, verwerking, het gebruik en de overdracht van dergelijke informatie.

3.5 Je bent zelf verantwoordelijk voor jouw gedrag op de website, het gebruik van de diensten en voor alle Gebruikercontent.

3.6 Je mag de website/dienst niet gebruiken voor illegale of ongeoorloofde doeleinden. Internationale gebruikers gaan ermee akkoord te voldoen aan het Nederlandse recht met betrekking tot online gedrag en aanvaardbare inhoud.

3.7 Je mag geen ongewenste e-mail of andere berichten naar (alle) gebruikers van de Website/Diensten sturen.

3.8 U mag geen persoonlijk identificeerbare informatie, met inbegrip van accountnamen, van de website verzamelen.

3.9 Je mag niet gebruikmaken van een geautomatiseerd systeem, inclusief en zonder beperking van; "robots", "spiders", en "offline lezers," waarmee meer (verzoek) berichten worden verstuurd aan de servers van de website/dienst en in een bepaalde periode van tijd dan een mens redelijkerwijs kan produceren in dezelfde periode met behulp van een conventionele online webbrowser.

3.10 Je mag de Website/Diensten niet gebruiken om content of ander materiaal te uploaden of te verzenden dat het volgende omvat:

  1. beledigend, discriminerend, intimiderend, misleidend, pornografisch, aanstootgevend of anderszins ongepast is of gedrag stimuleert dat in strijd is met de wet;
  2. bestaat uit materiaal dat auteursrechtelijk beschermd is of beschermd is door handelsgeheimen of anderszins eigendomsrechten van derden, met inbegrip van privacy en publiciteit, tenzij uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de eigenaar is verkregen om het materiaal te gebruiken;
  3. virussen, computerwormen, beschadigde bestanden, Trojaanse paarden of enige andere inhoud die de dienst in gevaar kan brengen bevat;
  4. schade kan toebrengen aan een perso(o)n(en), met inbegrip van minderjarigen;
  5. of een link bevat naar content met één van de bovenstaande beschreven elementen;
  6. verhalen die duidelijk niet af zijn of van onvoldoende kwaliteit.

De Verhalenmakers kan naar eigen maatstaven — binnen het redelijke —bepalen of er sprake is van verboden content en alle content die bij de website/dienst in aangeleverd onderwerpen aan een onderzoek. We streven daarbij naar een zo groot mogelijke vrijheid voor de schrijvers.

Hoewel De Verhalenmakers niet voorafgaand aan het publiceren van de content zal onderzoeken of de content verboden content bevat, kan De Verhalenmakers de content te allen tijde verwijderen, verplaatsen en bewerken, om welke reden dan ook, op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving.

Elke schending of niet-naleving van artikel 3.10 geeft De Verhalenmakers het recht om onmiddellijk en zonder kennisgeving het lidmaatschap van de gebruiker(s) te beëindigen, wat kan resulteren in het permanent verlies van of (tijdelijk) geblokkeerde toegang tot alle gegevens gekoppeld aan het account van de Gebruiker. 

 

4. Gebruikercontent en auteursrecht

4.1 De Website staat de Gebruikers toe om hun eigen verhalen te creëren (door het samenvoegen van content aangeleverd door “Mee-schrijvers”) en die verhalen via de website te delen met anderen. De Website maakt het ook mogelijk voor Experts om hun content aan te leveren voor gebruik door ons ​​en onze gebruikers. 

4.2 Je verklaart en garandeert De Verhalenmakers dat:

  1. je de enige eigenaar en auteur van de Gebruikercontent bent of je toestemming van de auteur of eigenaar hebt om dergelijke inhoud beschikbaar te stellen op de website;
  2. een Gebruikercontent geen inbreuk maakt op rechten van derden (inclusief, maar niet beperkt tot auteursrechten, patenten, handelsmerken, handelsgeheimen, andere intellectuele eigendomsrechten, morele rechten, privacy rechten of publiciteitsrechten);
  3. je schriftelijke toestemming hebt van iedere identificeerbare natuurlijke persoon, of de eigenaar / auteur van voorwerpen of werken in jouw Gebruikercontent zodat de integratie van de naam of gelijkenis van elk herkenbare persoon, object of werk, weloverwogen is en past binnen deze overeenkomst.

4.3 De schrijver(s) hebben het auteursrecht over eigen geschreven verhalen.

4.4 Verhalen kunnen worden gedeeld en gebruikt door de schrijver(s) door de link naar het verhaal te delen op online media en/of door een vermelding naar onze website voor geprinte verhalen.

4.5 Om de content die u als gebruiker aanlevert beschikbaar te kunnen maken op de website voor onze lezers en onze Diensten te kunnen aanbieden en promoten hebben wij het recht om gepubliceerde content voor deze doeleinden te gebruiken, in overeenstemming met en behoudens deze Overeenkomst. 

Daarom, verleent u ons automatisch, wanneer u content publiceert op de website, een onherroepelijke en eeuwigdurende (behalve zoals uiteengezet in deze overeenkomst), niet-exclusieve, overdraagbare, volledig betaalde, royaltyvrije (behalve als uitdrukkelijk in deze overeenkomst), wereldwijde licentie, door onszelf of met anderen, te gebruiken, kopiëren, distribueren, publiekelijk uitvoeren, publiekelijk tonen, afdrukken, publiceren, herpubliceren, uittreksel (geheel of gedeeltelijk), formatteren, te vertalen, aan te passen, herzien en op te nemen in andere werken.

4.6 Wanneer je de overeenkomst opzegt (zie artikel 11), kunnen wij een kopie van de gebruiker content voor archiveringsdoeleinden behouden. 

4.7 Ten slotte, als jouw gebruik van de website of deze overeenkomst wordt beëindigd om welke reden dan wordt desgewenste ook of jouw content van de website verwijderd.

 

5. Intellectueel eigendom

Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld is/zijn de Website, en alle bijbehorende tekst(en), afbeeldingen, merken, logo's en andere inhoud daarin, inclusief maar niet beperkt tot ons logo, alle ontwerpen, tekst, afbeeldingen, data, software en systeemontwerpen, geluidsbestanden, andere bestanden en content en de selectie en rangschikking daarvan eigendom van De Verhalenmakers en zijn auteursrechtelijk beschermd. Alle rechten op de inhoud worden uitdrukkelijk voorbehouden en je hebt geen recht op enige content op de website tenzij deze uitdrukkelijk aan jou wordt verleend.

De Verhalenmakers respecteert intellectuele eigendomsrechten. Als u van mening bent dat enig materiaal op de website inbreuk maakt op andermans intellectuele eigendomsrechten kunt u contact opnemen via de website.

 

6. Oplevering en vergoedingen voor het gebruik van de digitale producten en diensten

6.1 Basisgebruik van de dienst is gratis. Bepaalde producten en diensten zijn beschikbaar via de dienst tegen betaling. Je stemt ermee in dat je betaalt voor alle producten en diensten die je koopt via de webshop en voor eventuele bijkomende bedragen (inclusief belastingen en andere van redelijkerwijs van toepassing zijnde kosten) in rekening mogen brengen aan jouw account. 

6.2 Oplevering van diensten geschiedt binnen de periode aangegeven op de webshop of in de offerte. Wanneer we door overmacht (door een niet toerekenbare oorzaak) niet aan de deadline kunnen voldoen worden deze verplichtingen opgeschort. Indien de opschorting langer duurt dan twee maanden zijn partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

6.3 Je bent verantwoordelijk voor de tijdige betaling en voor het verstrekken van een geldige betalingsinformatie (geaccepteerd door de website) voor de betaling van alle kosten. Alle vergoedingen zullen worden gefactureerd aan de vorm van betaling die u tijdens het registratie of betalingsproces aan ons opgeeft. Als je jouw betalingsgegevens wilt veranderen, moet je jouw gegevens online wijzigen in de sectie ‘Mijn Profiel’ op de website.

6.4 Jouw totale prijs is opgebouwd uit de prijs van het product of de dienst plus eventuele omzetbelasting. Het te hanteren belastingtarief verhoudt zich tot de datum van de aanschaf van het product of dienst. 

6.5 Alle aankopen zijn definitief en kunnen niet worden terugbetaald, ook in het geval van beëindiging van jouw account op de website.

6.6 Alle prijzen zijn in euro’s, exclusief btw en andere heffingen van overheidswege alsmede eventueel in het kader van de Overeenkomst te maken kosten zoals reis- en andere (on)kosten waaronder begrepen maar niet beperkt tot declaraties van ingeschakelde derden.

6.7 Prijzen aangeboden via de webshop kunnen op elk moment wijzigen. We kunnen geen prijsbescherming of terugbetalingen bieden in het geval van een prijsverlaging of een promotioneel aanbod.

 

7. Betalingen van en aan Gebruikers

7.1 De Verhalenmakers kan Gebruikers met bepaalde rechten, inclusief maar niet beperkt tot Experts betalen voor Diensten en/of content die zij verlenen/leveren ten behoeve van de Website. De Website bevat beschrijvingen over alle typen betalingen waarop Gebruikers recht kunnen hebben. De Verhalenmakers kan zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aanbrengen in de beschrijvingen en vergoedingen die verbonden zijn met de diverse typen betalingen, op voorwaarde dat er geen verandering komt in behandeling zijnde betalingen. Geen andere dan de beschreven betalingen op de website, kunnen aan de Gebruiker worden toegekomen. 

7.2 Je bent zelf verantwoordelijk voor up-to-date houden van jouw informatie betreffende jouw betaalrekening zodat wij betalingen aan je kunnen doen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het eventuele verlies dat je lijdt ten gevolge van jouw verzuim om dat te doen. 

7.3 Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele onvoorziene kosten, waaronder veranderingen in wisselkoersen te maken.

7.4 Je gaat ermee akkoord dat wij kosten die u aan ons verschuldigd bent kunnen aftrekken of verrekenen met de bedragen die u van ons betaald krijgt. 

7.5 Als jouw account op de website wordt beëindigd, kunnen wij verdere betalingen niet aan je overmaken en houdt onze verplichting om verdere betaling aan jou op.

 

8. Privacy

8.1 Gegevens die we van gebruikers en experts verzamelen worden gebruikt ten behoeve van (het verbeteren van) de dienstverlening, inclusief maar niet beperkt tot emailnotificaties bij nieuwe verhalen waarvan je aangaf dat je ze interessant vindt, bij nieuwe berichten van gebruikers of voor het matchen van vraag met een Expert.

8.2 We delen deze gegevens niet met derden die niet direct betrokken zijn met een dienst die je hebt aangeschaft, noch voor commerciële doeleinden.

 

9. Vrijwaring

Je gaat ermee akkoord De Verhalenmakers te vrijwaren van enige schade, aansprakelijkheid, kosten, uitgaven, verliezen of claims, met inbegrip van redelijke honoraria van advocaten, als gevolg van of voortvloeiend uit jouw gebruik van de Website of Diensten, met inbegrip van jouw schending van deze overeenkomst, en met inbegrip van eventuele claims voor het inbreuk maken op de intellectuele eigendomsrechten of andere rechten van derden door jouw Gebruikerscontent.

 

10. Vrijwaring derden

10.1 We stimuleren op de website verhalen van goede kwaliteit. Desondanks is De Verhalenmakers niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor nauwkeurigheid, rechtmatigheid, kwaliteit of geschiktheid van content die wordt geplaatst via de website door Gebruikers, Mee-schrijvers en derden op de Website. Hoewel wij een gedragscode (zie artikel 3.10 en spelregels) hebben voeren wij geen controle uit op de inhoud van de verhalen.

10.2 We stimuleren Experts op de website diensten van goede kwaliteit af te leveren. Desondanks is De Verhalenmakers niet verantwoordelijk voor de inhoud die door derden aan u beschikbaar wordt gesteld via de Website of Diensten. 

10.3 Je vrijwaart De Verhalenmakers voor mogelijke aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan De Verhalenmakers toerekenbaar is.

10.4 Jouw interacties met andere Gebruikers of derden, met inbegrip van betaling en levering van goederen of diensten, en alle andere bepalingen, voorwaarden, garanties of verklaringen in verband met dergelijke transacties, zijn uitsluitend tussen u en de andere gebruiker of een derde partij. Het voorgaande geldt ook voor de interactie tussen de Gebruikers (inclusief de bijdragen van Mee-schrijvers) in de loop van het gebruik van de site. Je gaat ermee akkoord dat De Verhalenmakers niet verantwoordelijk is voor enig verlies of schade als gevolg van deze interactie. Als er een geschil tussen u en een derde partij in verband met het gebruik van de site ontstaat, zijn wij niet verplicht om betrokken te raken; echter De Verhalenmakers houdt zich wel het recht voor om geschillen tussen u en derden te monitoren.

10.5 Je bent gehouden om De Verhalenmakers zowel in als buiten rechte bij te staan indien wij worden aangesproken op grond van het tweede lid van dit artikel en onverwijld al hetgeen te doen dat van haar/hem in dat geval verwacht mag worden. Indien je in gebreke blijft in het nemen van adequate maatregelen, dan zijn wij, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan onze zijde en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor jouw rekening en risico.

10.6 Het verstrekken van links naar andere websites of locaties is jouw eigen verantwoordelijkheid. De Verhalenmakers heeft geen controle over de Gebruikers die links plaatsen en is niet verantwoordelijk voor deze externe websites en hun inhoud. Houd er rekening mee dat de voorwaarden van ons privacy beleid niet van toepassing op deze externe websites.

 

11. Beëindiging 

11.1 Deze overeenkomst gaat door totdat deze beëindigd wordt door één van beide partijen: door De Verhalenmakers of door jou.

11.2 De Verhalenmakers kan de overeenkomst en jouw lidmaatschap beëindigen of je de toegang tot jouw account en de bijbehorende gebruikers content (tijdelijk) weigeren om welke reden dan ook of zonder reden, op elk gewenst moment naar eigen goeddunken, met of zonder kennisgeving. 

11.3 Als je de overeenkomst beëindigt, is het redelijke termijn waarbinnen jouw account wordt gedeactiveerd niet langer dan 30 dagen, nadat wij jouw bericht hebben ontvangen (per email of via de website).

11.4 Na beëindiging van jouw account, zal u niet langer toegang hebben tot je account en de bijbehorende licenties en Gebruikerscontent. 

11.5 Na de beëindiging van het lidmaatschap is gebruik van Gebruikerscontent toegestaan die voorafgaand aan de beëindiging van het lidmaatschap aangeleverd is door jou.

 

12. Acceptatie en wijziging van de Algemene Voorwaarden

Het gebruik van de Website en bijbehorende Diensten, met inbegrip van nieuwe functies en verbeteringen, is volledig onder voorbehoud van jouw naleving van deze Overeenkomst. Als je niet akkoord gaat met deze Overeenkomst, moet je de site verlaten en onmiddellijk stoppen met het gebruikmaken van onze diensten. Lees deze overeenkomst dan ook zorgvuldig door en sla deze op.

12.1 Indien je Gebruiker wilt worden, met andere Gebruikers wilt kunnen communiceren via de Website en ten volle gebruik wilt kunnen maken van de Diensten, moet u deze overeenkomst lezen en accepteren tijdens het registratieproces.

12.2 Je mag geen wijzigingen of aanvullingen aanbrengen in deze overeenkomst. De Verhalenmakers kan eenzijdig wijzigingen aanbrengen en zal u op de hoogte brengen via het e-mailadres dat u ons heeft gegeven tijdens de registratie, of wij zullen de eerstvolgende keer dat u inlogt op de website nadat de algemene voorwaarden zijn gewijzigd zichtbaar een bericht plaatsen om u op de hoogte te brengen. Tevens zullen wij de mogelijkheid bieden om de overeenkomst te beëindigen indien u niet akkoord gaat met deze wijzigingen. 

12.3 Als u het niet eens bent met de wijzigingen moet u jouw lidmaatschap opzeggen en jouw gebruik van de Website en Diensten stopzetten. U kunt daartoe een verzoek indienen om jouw account te verwijderen van de website. Houdt u er rekening mee dat het jouw verantwoordelijkheid is om jouw registratiegegevens, met inbegrip van jouw e-mailadres, up-to-date te houden zodat wij u op de hoogte kunnen houden van wijzigingen.

12.4 Deze Algemene Voorwaarden zijn aan de bovenkant van de pagina altijd voorzien van de datum waarop zij voor het laatst werden bijgewerkt.

12.5 Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden op enig moment door de rechter geheel of gedeeltelijk worden vernietigd of nietig worden verklaard, dan laat dit de werking van de overige bepalingen onverlet.

 

13. Toepasselijk recht

13.1 Op alle overeenkomsten tussen jou en De Verhalenmakers is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

13.2 Als er een conflict is wat niet in onderling overleg kan worden opgelost, worden geschillen voorgelegd aan de bevoegde rechtbank in het arrondissement Noord-Holland, locatie Haarlem.